رسانه ها
مقالات
درآغاز عبارت شامل عبارت عین عبارتشبیه عبارت

فرهنگ ها

عبارت توضیحات
آتوزوم

کروموزومهای غیر جنسی

آدنوویروسها

دارای اندازه متوسط بوده و باعث عفونت‌های دستگاه تنفسی می‌شوند.

آدنین

یکی از بازهای پورین موجود در DNA و RNA

آرنا ویروس ها

دارای RNA تک رشته‌ای بوده و برخی مولد عفونت‌های ویروسی هستند.

آسلومات

به گروهی از جانوران گفته می‌شود که حفره عمومی حقیقی یا کاذب ندارند. اسفنج‌ها ، کیسه تنان و کرم‌های پهن به این گروه از جانوران تعلق دارند.

آلدوز

یک قند ساده که در آن ، کربن کربنیل در یک انتهای زنجیر کربنی وجود دارد.

آلرژن

آنتی ژنی که موجب بروز واکنش حساسیت شدید زودرس (آلرژیک) می‌باشد. آلرژنها ، پروتئین‌ها یا مواد شیمیایی متصل به پروتئین‌ها می‌باشند.

آلرژی

نوعی از آتوپی یا بیماری حساسیت شدید زودرس که اغلب با توجه به نوع آلرژن ایجاد کننده بیماری نامگذاری می‌شود.

آلل

فرمهای مختلف یک ژن که در مکان مشخی از یک کروموزوم قرار گرفته‌اند.

آلودگی هوا

وجود یک یا چند عامل آلوده کننده در هوای خارج ، مانند مه ، دود ، گاز ، بخار با مقادیر زیاد و مدت زمان طولانی بطوری که برای انسانها ، گیاهان و جانوران زیان‌آور باشد.

آلوپلی پلوئید

پلی پلوئیدی که مجموعه‌های کروموزومی خود را از گونه‌های مختلف بدست آورده باشد.

آمبوسیت

سلولهای آمیبیی شکلی که با حرکات سیتوپلاسمی خود ، در مایع خون مانند گروهی از بی‌مهرگان یافت می‌شوند.

آمبولاکر

به شیارهای شعاعی گفته می‌شود که در زیر بازوهای خارتنان وجود دارند و محل خروج پاهای لوله‌ای وابسته به سیستم گردش آب هستند.

آنابولیسم

فازی از متابولیسم واسط که مربط با بیوسنتز وابسته به انرژی اجزای سلولی از پیش سازهای ساده‌تر می‌باشد.

آنافاز

مرحله‌ای از تقسیم میتوز ، که در آن دو نوار سازنده کروموزوم ، از هم جدا می‌شوند.